Procedura doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego

Do ustawowych czynności, które wykonuje komornik, należy osobiste doręczenie korespondencji na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd. Zlecenie doręczenia podlega opłacie stałej w wysokości 60 złotych, którą wnioskodawca powinien uiścić wraz z wnioskiem. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Komornik nie może podejmować czynności na podstawie nieopłaconego wniosku.

W celu doręczenia pism komornik – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia – przeprowadza czynności pod wskazanym adresem. Korespondencję może doręczyć jedynie bezpośrednio adresatowi, co wyłącza skuteczność doręczenia tego pisma domownikowi adresata albo innym osobom, choćby nawet podjęły się przekazania przesyłki adresatowi.

Skuteczne doręczenie pisma wymaga potwierdzenia odbioru przez adresata i oznaczenia daty. Potwierdzenie to komornik przekazuje wnioskodawcy.

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać niezbędnych informacji od instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu, np. członków rodziny lub sąsiadów adresata. Osoba, która uchyla się od udzielenia informacji i bez uzasadnienia odmawia złożenia wyjaśnień, może zostać ukarana przez komornika grzywną do dwóch tysięcy złotych.

Jeżeli mimo nieobecności adresata, komornik ustali, że adresat zamieszkuje, to w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim (czternastym) dniu tego terminu. Komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach (przez przesłanie kopii) oraz o dacie doręczenia. Należy przyjąć, że ta informacja komornika wywołuje identyczny skutek, jak złożenie potwierdzenia odbioru pisma.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach (przez nadesłanie kopii protokołu). To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W takiej sytuacji podmiot zlecający doręczenie może wystąpić z wnioskiem o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata.