Ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata

Komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania, jest uprzednie podjęcie przez komornika próby doręczenia pisma, o ile komornik ustalił, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem albo nie jest możliwe ustalenie tej okoliczności. W razie niespełnienia tego warunku albo złożenia wniosku przez osobę, która wcześniej nie zlecała doręczenia, wniosek podlega oddaleniu.

Wniosek o ustalenie adresu może być złożony tylko do tego komornika, który realizował bezskuteczne doręczenie. Czynności mogą być podjęte tylko po uiszczeniu opłaty stałej w kwocie 40 złotych. Komornik nie może podejmować czynności na podstawie nieopłaconego wniosku.

Ustalanie adresu zamieszkania adresata polega na zażądaniu przez komornika niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3–6 KPC. Informacje te mogą być zatem pozyskane wyłącznie od organów podatkowych, organów rentowych, banków albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. O poczynionych ustaleniach komornik zawiadamia wnioskodawcę.

Na czynności komornika dokonywane w ramach ustalania aktualnego adresu adresata nie przysługuje skarga.