Zasady przekazania środków z rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika, komornik doręcza bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Realizacja zajęcia może nastąpić nawet w tym samym dniu, w którym dokonano doręczenia. Bank realizuje zajęcie, jednak środki pieniężne z zajętego rachunku przekazuje na rachunek bankowy komornika dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Wydłużony termin nie odnosi się do alimentów i rent – w tych sprawach bank przekazuje środki niezwłocznie.

Kwoty uzyskane w wyniku pierwszej wpłaty dokonanej przez bank, komornik przekazuje wierzycielowi nie wcześniej niż w 7 dniu i nie później niż w 14 dniu od dnia ich otrzymania. Jest to wyjątek od ogólnej zasady nakazującej przekazanie wyegzekwowanych środków w terminie 4 dni od ich otrzymania. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rentowych komornik przekazuje wierzycielowi wyegzekwowane należności niezwłocznie, niezależnie od sposobu ich wyegzekwowania. Zmiana brzmienia art. 31 ustawy o komornikach sądowych weszła w życie 30 lipca 2020 roku.